PRIVACY POLICY

Herman Dingler fotografie hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaats vindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Herman Dingler fotografie vraagt alleen naar uw persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten. Indien u gebruik maakt van de mogelijkheid van het stellen van vragen/maken van opmerkingen of van een andere dienst binnen de website, kan het zijn dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken, dan wel dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere diensten binnen de website heeft aangevraagd, is het mogelijk dat Herman Dingler fotografie uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor het uitvoeren van deze diensten. De persoonsgegevens worden door Herman Dingler fotografie in een beveiligde omgeving opgeslagen en zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep professionals binnen onze organisatie. De website van Herman Dingler fotografie genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de pagina's op de website. Herman Dingler fotografie houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen van waar de website is opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijdstip van het oproepen van de pagina's op de website de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de website. Herman Dingler fotografie gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het doel dat u ermee beoogt. De persoonlijke gegevens worden door Herman Dingler fotografie in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels, een rechterlijk bevel, Herman Dingler fotografie schade door uw internet-gedrag heeft ondervonden en/of op uw uitdrukkelijk verzoek. Herman Dingler fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om aan uw verzoek te kunnen voldoen, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Herman Dingler fotografie kan hyperlinks op haar website opnemen die leiden naar websites van derden, welke niet door Herman Dingler fotografie worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. Het kan zijn dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. Herman Dingler fotografie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites en handelingen van deze derden en anderen. Herman Dingler fotografie behoudt zich het recht voor het privacy policy te allen tijde te wijzigen. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website van Herman Dingler fotografie, dan kunt u contact opnemen via dingler@upcmail.nl